Cennik opłat za wykonanie weterynaryjnej kontroli granicznej - Graniczny Inspektorat Weterynarii w Bezledach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Cennik opłat za wykonanie weterynaryjnej kontroli granicznej

Cennik obowiązujący od 01.01.2011

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  • z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane   przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. Nr 2, poz. 15 )

  • z dnia 2 listopada 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej ( Dz. U. Nr 227, poz. 1483).

2. Opłatę za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, produktów, pasz, słomy lub siana przewożonych przez terytorium Unii Europejskiej lub wprowadzanych do zatwierdzonych składów celnych, składów wolnocłowych albo magazynów znajdujących się w wolnych obszarach celnych pobiera się od osoby odpowiedzialnej za przesyłkę w wysokości 205 zł za przesyłkę.
5   Przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej:   
  1) bydła, koniowatych, świń, owiec, kóz, drobiu, królików, drobnych ptaków łownych, drobnych zwierząt lądowych łownych oraz dzików i dzikich przeżuwaczy:   
  a) za przesyłkę do 6 ton   226,00 zł
  b) za każdą tonę przesyłki powyżej 6 do 46 ton dodatkowo   37,00 zł
  c) za przesyłkę powyżej 46 ton   1 723,00 zł
  2) zwierząt futerkowych, małych i dużych zwierząt egzotycznych, ptaków łownych innych niż określone w pkt 1, ryb żywych, zwierząt akwakultury, psów i kotów - za przesyłkę   226,00 zł
  3) pozostałych gatunków zwierząt niewymienionych w pkt 1 i 2 - za przesyłkę:   
  a) do 46 ton   226,00 zł
  b) powyżej 46 ton   1 723,00 zł
  4) niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego - za przesyłkę:   
  a) materiału biologicznego   226,00 zł
  b) jaj wylęgowych drobiu   226,00 zł
  c) produktów akwakultury (jaj i gamet)   226,00 zł
  5) mięsa, produktów mięsnych, produktów rybołówstwa oraz pozostałych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pasz i pasz leczniczych zawierających materiały paszowe pochodzące z tkanek zwierząt:   
  a) za przesyłkę do 6 ton   226,00 zł
  b) za każdą tonę przesyłki powyżej 6 do 46 ton dodatkowo   37,00 zł
  c) za przesyłkę powyżej 46 ton   1 723,00 zł
  6) produktów rybołówstwa, produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso i produkty mięsne, o których mowa w pkt 5, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz pasz i pasz leczniczych, zawierających materiały paszowe pochodzące z tkanek zwierząt transportowanych luzem na statku - za statek z ładunkiem:   
  a) do 500 ton   2 461,00 zł
  b) powyżej 500 do 1000 ton   4 923,00 zł
  c) powyżej 1000 do 2000 ton   9 846,00 zł
  d) powyżej 2000 ton   14 769,00 zł

6   Przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej słomy i siana oraz pasz i pasz leczniczych niezawierających materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt - za przesyłkę:   
  a) do 60 ton   130,00 zł
  b) powyżej 60 do 1200 ton   250,00 zł
  c) powyżej 1200 do 5000 ton   600,00 zł
  d) powyżej 5000 ton   2 000,00 zł

33.Wydanie przez Granicznego Lekarza dokumentu poświadczającego, że przesyłka żywego bydła przeznaczona do kraju trzeciego opuściła terytorium U.E.: 50 zł

 
aktualizacja 2017-12-13
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego