Przetworzony obornik - Graniczny Inspektorat Weterynarii w Bezledach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetworzony obornik

Przywóz przetworzonego obornika dozwolony jest z państw trzecich wymienionych w:
a) załączniku II część 1 do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 ( kopytne )
b) załączniku I do decyzji 2004/211/WE ( konie )
c) załączniku I część 1 do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 ( drób )

Przetworzony obornik zaliczamy do mat. kategorii 2, o którym mowa w art. 9 lit. a) w rozporządzeniu 1069/2009.

Wymogi importowe
Przetworzony obornik, produkty pochodne przetworzonego obornika oraz guano nietoperzy muszą by wyprodukowane zgodnie z załącznikiem XI rozdział I sekcja 2 ( rozporządzenie 142/2011 )
Sekcja 2
Guano nietoperzy, przetworzony obornik oraz produkty pochodne z przetworzonego obornika
Wprowadzanie do obrotu przetworzonego obornika, produktów pochodnych uzyskanych z przetworzonego obornika oraz guana nietoperzy podlega poniższym warunkom. Ponadto, w przypadku guana nietoperzy wymaga się zgody państwa członkowskiego przeznaczenia, o której mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.
a) Produkty te muszą pochodzić z zakładu wytwarzającego produkty pochodne do zastosowań poza łańcuchem paszowym lub z wytwórni biogazu lub kompostowni, albo z zakładu wytwarzającego nawozy organiczne lub polepszacze gleby. ( lista zakładów )
b) Produkty te muszą być poddane obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 70 °C przez co najmniej 60 minut oraz obróbce zmniejszającej ilość bakterii tworzących formy przetrwalnikowe i powstawanie toksyn, kiedy produkty te uważane są za istotne zagrożenie.
c) Właściwy organ może jednak zezwolić na stosowanie innych znormalizowanych parametrów procesu, niż te opisane w lit. b), o ile wnioskodawca wykaże, iż takie parametry zapewniają minimalizację ryzyka biologicznego.

Znakowanie
Przetworzony obornik musi byc przewożony w nowych, szczelnych i zaplombowanych opakowaniach, zaopatrzonych w trwałe etykiety, zawierające szczegółowe dane zakładu pochodzenia wraz z datą produkcji, numerem zakładu  i numerem partii. posiadać na każdej etykiecie napis PRZETWORZONY OBORNIK oraz NIE DO SPOŻYCIA PRZEZ ZWIERZĘTA.

Miejscem odbioru może być zakład kat.2 na terenie U.E. 
Przesyłce musi towarzyszyć świadectwo zdrowia określone w rozdziale 17 załącznika XV rozporządzenia 142/2011, wypełnione zgodnie z załącznikiem XV.
Każda przesyłka podlega weterynaryjnej kontroli granicznej po której jest zaplombowana i kierowana w procedurze kanalizacji do zakładu kat.2 .
 
 
aktualizacja 2017-12-13
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego