Zwierząta towarzyszące podróżnym przy wjeździe na terytorium U.E. podlegają kontroli przez Urząd Celny - Graniczny Inspektorat Weterynarii w Bezledach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zwierząta towarzyszące podróżnym przy wjeździe na terytorium U.E. podlegają kontroli przez Urząd Celny

Psy,koty,fretki
Przy wjeździe na terytorium U.E. (z wyłączeniem Irlandii, Malty, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa) ze zwierzęciem towarzyszącym muszą być spełnione następujące warunki:
 • Zwierzę musi spełniać definicję zwierzęcia domowego towarzyszącego podróżnym.
 • Zwierzę musi być oznakowane.
 • Zwierzę musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
 • Zwierzęciu musi towarzyszyć świadectwo zdrowia zgodne z obowiązującymi przepisami.
 • Wiek zwierzęcia powyżej trzech miesięcy

Zwierzę domowe - oznacza zwierzę należące do gatunku: psy (Canis lupus familiaris), koty (Felis silvestris catus), fretki (Mustela putorius furo), które towarzyszy swojemu właścicielowi lub osobie upoważnionej podczas przemieszczania o charakterze niehandlowym, oraz za które podczas takiego przemieszczania o charakterze niehandlowym odpowiedzialny jest właściciel lub osoba upoważniona.
Maksymalna liczba zwierząt domowych, które mogą towarzyszyć właścicielowi lub osobie upoważnionej podczas jednorazowego przemieszczania o charakterze niehandlowym, nie może przekraczać pięciu.
Na zasadzie odstępstwa maksymalna liczba zwierząt może przekraczać pięć, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:
 • przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych odbywa się w celu uczestnictwa w konkursach, wystawach, wydarzeniach sportowych lub w szkoleniach związanych z takimi wydarzeniami;
 • właściciel lub osoba upoważniona przedstawią dowody na piśmie, że dane zwierzęta domowe zostały zarejestrowane jako uczestniczące w konkursach, wystawach, wydarzeniach sportowych lub w szkoleniach związanych z takimi wydarzeniami
 • wiek zwierząt domowych wynosi ponad sześć miesięcy.

Oznakowanie indywidualne - przy pomocy transpondera lub czytelnego tatuażu identyfikującego zwierzę.
Transponder (pasywne urządzenie identyfikujące o częstotliwości radiowej, przeznaczone wyłącznie do odczytu) musi być zgody z normą ISO 11784 i wykorzystywać technologię HDX lub FDX-B oraz musi być możliwy do odczytania za pomocą czytnika zgodnego z normą ISO 11785. W przypadku transpondera nie spełniającego powyższych wymagań, właściciel lub osoba fizyczna odpowiedzialna za zwierzę w imieniu właściciela musi zapewnić możliwość odczytania transpondera podczas każdej kontroli.
Od 3 lipca 2011 r. chip jest jedyną dopuszczoną metodą znakowania psów, kotów i fretek.
Tatuaż umieszczany jest z reguły w pachwinie lub po wewnętrznej stronie małżowiny usznej zwierzęcia. Tatuaż musi być wyraźnie widoczny i możliwy do jednoznacznego odczytania. Zwierzęta oznakowane czytelnym tatuażem przed dniem 3 lipca 2011 r. mogą być w dalszym ciągu przemieszczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli w czasie przemieszczania towarzyszyć im będzie dowód, potwierdzający oznakowanie tatuażem przed dniem 3 lipca 2011 r.

Szczepienie przeciw wściekliźnie ( szczepienie wykonane na zwierzęciu nie oznakowanym, uznawane jest za nieważne ).
Użyta szczepionka przeciwko wściekliźnie musi być szczepionką inną niż żywa modyfikowana szczepionka i należeć do jednej z poniższych kategorii:
 • szczepionka inaktywowana zawierająca co najmniej jedną jednostkę antygenową w dawce (zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia); lub
 • szczepionka rekombinowana powodująca ekspresję glikoproteiny odpornościowej wirusa wścieklizny w żywym wektorze wirusowym;
 • w przypadku stosowania w państwie członkowskim, posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z: art. 5 dyrektywy 2001/82/WE; lub art. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004;
 • w przypadku stosowania na terytorium lub w państwie trzecim, zostać zatwierdzona przez właściwy organ lub być objęta licencją wydaną przez właściwy organ oraz spełniać co najmniej wymogi ustanowione w odpowiedniej części rozdziału dotyczącego wścieklizny Podręcznika badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie musi spełniać następujące warunki:
 • szczepionka została podana przez upoważnionego lekarza weterynarii;
 • wiek zwierzęcia domowego w dniu, w którym zostało zaszczepione, wynosił co najmniej dwanaście tygodni;
 • upoważniony lekarz weterynarii lub urzędowy lekarz weterynarii wskazał datę podania szczepionki w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego;
 • data podania szczepionki nie jest wcześniejsza niż data wszczepienia transpondera lub wykonania tatuażu lub data odczytu transpondera lub tatuażu podana w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego;
 • okres ważności szczepienia liczy się od nabycia odporności ochronnej, przy czym musi minąć co najmniej 21 dni od wypełnienia protokołu szczepienia. Upoważniony lekarz weterynarii lub urzędowy lekarz weterynarii wskazuje okres ważności szczepienia w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego;
 • ponowne szczepienie musi zostać uznane za szczepienie pierwotne, jeżeli nie zostało przeprowadzone w okresie ważności poprzedniego szczepienia.

Świadectwo zdrowia
Świadectwo zdrowia jest wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii z terytorium lub państwa trzeciego, z którego zainicjowano przemieszczenie, zgodnie z obowiązującym wzorem zawartym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013. Pisemne oświadczenie podpisane przez właściciela lub osobę upoważnioną, w którym potwierdza się, że przemieszczanie danego zwierzęcia domowego do Unii jest przemieszczaniem o charakterze niehandlowym jest również wymaganym składnikiem świadectwa. 
 
aktualizacja 2017-12-13
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego